Deze Voorwaarden hebben betrekking op alle xsBB-diensten en website(s).
Aanvullend hierop kunt u ook onze Privacy verklaring nalezen.


§ 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
(1) xsBB: aanbieder van webdiensten via de website www.xsbb.nl en www.xsbb.be;
(2) Gebruiker: de persoon die de xsBB website betreedt, hetzij gebruik maakt van de Diensten van xsBB;
(3) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van xsBB;
(4) Diensten: de door xsBB aangeboden diensten, zoals onder meer beschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden of in – indien van toepassing - aanvullende voorwaarden;
(5) Overeenkomst: de overeenkomst tussen xsBB en Gebruiker tot gebruik van de Diensten van xsBB.
(6) xsBB Website: de website van xsBB op het internetadres: http://www.xsbb.nl en http://www.xsbb.be


§ 2 Algemeen
(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door xsBB gedane aanbiedingen en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van Overeenkomsten tussen xsBB en Gebruiker.
(2) De toepasselijkheid van enige vorm van (aanvulling of wijziging op de) algemene voorwaarden door Gebruiker wordt door xsBB uitdrukkelijk van de hand gewezen.
(3) Indien naast deze Algemene Voorwaarden, andere bijzondere of specifieke contractuele bepalingen op een Overeenkomst tussen xsBB en Gebruiker van toepassing zijn, zullen, in geval van conflicterende bepalingen, de bijzondere of specifieke contractuele bepalingen prevaleren boven de conflicterende bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.
(4) xsBB heeft het recht deze Algemene Voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk, op de xsBB Website of per e-mail aan de Gebruiker bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct na bekendmaking van toepassing, tenzij een latere datum bij de bekendmaking is vermeld. Indien Gebruiker niet instemt met de wijzigingen, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde algemene Voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.
(5) xsBB is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst (diensten van) derden in te schakelen.


§ 3 Totstandkoming van een Overeenkomst
(1) Een Overeenkomst komt tot stand na aanmelding door de Gebruiker op de xsBB Website en ontvangst van een e-mail bericht van xsBB waarin de aanvaarding van de Overeenkomst is opgenomen.
(2) Het aanmeldingsformulier (op de xsBB Website) dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en elektronisch te worden verzonden aan xsBB. Gebruiker is verplicht xsBB alle wijzigingen die zich voordoen in de gegevens die bij de aanmelding zijn verstrekt direct schriftelijk of per e-mail bericht te melden aan xsBB.
(3) Gebruiker dient minimaal de leeftijd van 14 jaar te hebben. xsBB is gerechtigd voor om voor bepaalde Diensten een (afwijkende) leeftijdsgrens vast te stellen.
(4) Gebruiker dient de beschikking te hebben over een e-mail adres. xsBB accepteert alleen e-mail adressen, die daadwerkelijk aan Gebruiker toebehoren. Gebruiker aanvaardt dat zijn e-mail adres door xsBB wordt gebruikt voor het doel om over wijzigingen van Diensten, diensten van derden, Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden geïnformeerd te worden.
(5) xsBB is te allen tijde gerechtigd een Gebruiker om haar moverende redenen te weigeren.
(6) De Gebruiker kan de Overeenkomst om hem moverende redenen te allen tijden opzeggen (geen kostenteruggaaf).
(7) Alle aanbiedingen van xsBB zijn vrijblijvend.


§ 4 Diensten
(1) xsBB biedt haar Gebruikers een op xsBB- en phpBB-technologie gebaseerd platform, waarop eenvoudig te maken en te beheren fora geplaatst kunnen worden. xsBB faciliteert via dit platform het proces van opstarten, beheren en instandhouding van fora. Het plaatsen van digitale inhoud op de fora geschiedt met behulp van de browser van Gebruiker en bezoekers van de fora.
(2) xsBB is gerechtigd eventueel later de gemaakte fora naar onderwerp, interesse en clubs met bepaalde interesses te ordenen. xsBB is daarnaast gerechtigd naar eigen inzicht op de fora redactionele wijzigingen en links aan te brengen;
(3) xsBB is gerechtigd op de fora teksten te plaatsen voor het instandhouden van de dienst (sponsoring). Bovendien is xsBB gerechtigd Gebruikers te informeren over bijzondere acties van ondernemingen waarmee zij samenwerkt en over nieuwe Diensten van xsBB, indien Gebruiker hiertoe bij de aanmeldingsprocedure, of op andere wijze, toestemming heeft gegeven;
(4) Voor Diensten van xsBB waar kosten aan zijn verbonden, gelden Aanvullende Voorwaarden. Gebruiker zal deze Aanvullende Voorwaarden en een prijsopgave ter hand worden gesteld alvorens Gebruiker gebruik kan maken van dergelijke betaalde Diensten.


§ 5 Rechten en verplichtingen Gebruiker
(1) Gebruiker krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Diensten voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken, met inbegrip van gebruik van eventueel door xsBB ter beschikking gestelde software en bijbehorende informatie.
(2) Het is Gebruiker niet toegestaan onbevoegde derden op enigerlei wijze toegang tot het gebruik van de Diensten van xsBB te verlenen. De toegangsgegevens (URL en wachtwoord) mogen niet zonder voorafgaande toestemming van xsBB, door Gebruiker aan derden worden verstrekt. Het is Gebruiker eveneens niet toegestaan om aan derden een financiële vergoeding te vragen voor de toegang tot een forum of voor het gebruik van de Diensten van xsBB.
(3) De door xsBB aangeboden Diensten mogen alleen door aangemelde Gebruikers gebruikt worden. xsBB is bevoegd het wachtwoord en de naam van Gebruiker te wijzigen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Diensten.
(4) Het is de Gebruiker toegestaan meerdere toegangen tot xsBB fora te hebben. xsBB is echter gerechtigd om het aantal toegangen en fora van de Gebruiker naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen te beperken.
(5) Gebruiker is aansprakelijk voor ieder door hem mogelijk gemaakt onbevoegd gebruik van zijn toegangsgegevens tot de xsBB Website. Zodra Gebruiker op de hoogte is, dan wel redelijkerwijze zou kunnen zijn van het feit dat zijn toegangsgegevens in het bezit zijn van derden, dan is hij verplicht zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen. Als dit niet mogelijk is, dient hij xsBB hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
(6) Gebruiker draagt zelf zorg voor de noodzakelijke en deugdelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot de xsBB Website, forum of Diensten mogelijk te maken. xsBB staat niet in voor eventuele compatibiliteitsproblemen met de hard- en software of randapparatuur van de Gebruiker bij de toegang of het gebruik van de xsBB Website, forum of de Diensten.
(7) Gebruiker aanvaardt dat alle op het xsBB internet-platform geplaatste fora en andere Diensten die de xsBB Website omvat uitsluitend worden gebruikt om passende inhoud te plaatsen en niet:
a. de rechten van derden zal schenden en andere Gebruikers onheus zal bejegenen, beledigen, stalken, misbruiken, hinderen, bedreigen of een in andere vorm schade toebrengt;
b. teksten, beeldmateriaal, bestanden, data, hyperlinks, software of andere inhoud publiceert, die een bedreigend, misbruik makend, intimiderend, kwaadsprekend, vulgair, obsceen, pornografisch, haat verspreidend of racistisch of fascistisch karakter hebben dan wel of in een andere vorm schadelijk zijn of in strijd met de (grond)wet;
c. zal ‘hacken’ of bestanden zal laden die virussen, bedorven bestanden of software of programma’s bevatten of die andere computers of netwerken schade kunnen toebrengen;
d. in de Diensten of met deze Diensten verbonden servers of netwerken ingrijpt of deze onderbreekt of zich niet houdt aan voorschriften, processen of andere regels van netwerken die met deze Diensten zijn verbonden;
e. producten of diensten voor zakelijke of beroepsmatige doeleinden aanbiedt of hiervoor reclame maakt, zonder dat daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van xsBB is gegeven;
f. zich als een officiële vertegenwoordiger van xsBB of als een ander persoon verantwoordelijk voor de Diensten voorstelt, of ten onrecht beweert dat een relatie met zulke personen of met de xsBB te staan;
g. Enquêtes, wedstrijden, sneeuwbalsystemen, massale e-mails ("spam"), junk mail of kettingbrieven of andere ongewenste informatie organiseert dan wel doorstuurt;
h. inhoud plaatst, publiceert, via e-mail of een andere weg overdraagt, die inbreuk maakt op de rechten van derden, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, typografierechten of andere eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen én in het bijzonder geen bestanden beschikbaar zal stellen ("uploaden") met een digitale inhoud (bijv. muziekbestanden, films, hoorspelen, e-books, software) die door het uploaden of terbeschikkingstelling dan wel door het gebruik daarvan door derden ("downloaden") de (intellectuele eigendomsrechten) rechten van derden schenden;
i. auteursgegevens, juridische of andere opmerkingen of eigendomskenmerken, copyrighttekens, merken, of labels met betrekking tot de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat deel uitmaakt van een bestand dat wordt geladen ("upload"), vervalst of verwijdert;
j. anderszins strafbaar of onrechtmatig handelt.
(8) Gebruiker aanvaardt de laatste versies van de xsBB forum- en community-richtlijnen en Forum Voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden en zal deze in acht nemen.
(9) De Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoord en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is Gebruiker niet toegestaan de xsBB Diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen aanvaarde gedragsregels (‘netiquetten’) op internet.


§ 6 Rechten en verplichtingen xsBB
(1) xsBB zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden. De Diensten zijn naar hun aard niet storingsvrij, ten gevolge waarvan xsBB ook geen onbelemmerde toegang tot het internet, de xsBB Website en de Diensten kan garanderen. De Diensten worden zodoende zonder enige garantie met betrekking tot beschikbaarheid en kwaliteit aan Gebruiker ter beschikking gesteld.
(2) xsBB houdt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder opgaaf van reden de fora, communities of de omvang van de Diensten te wijzigen, (tijdelijk) te blokkeren of stop te zetten (zonder geldteruggaaf). xsBB is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Diensten zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruikers en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de Gebruiker jegens xsBB ontstaat.
(3) De aanvraag van zogenaamde "credits" via het systeem van xsBB resulteert niet in een recht of bevoegdheid. xsBB kan in alle gevallen credits beperken of de eraan gekoppelde producten of diensten wijzigen of stopzetten.


§ 7 Intellectuele Eigendomsrechten
(1) xsBB is niet aansprakelijk voor inbreuken door Gebruikers op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Gebruiker vrijwaart xsBB hierbij voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op, of voortvloeien uit enig intellectueel eigendomsrecht.
(2) xsBB verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht op alle informatie die, binnen het kader van de verleende Diensten, door de Gebruiker op de xsBB Website geplaatst wordt.
(3) xsBB is bevoegd om in het geval zij een melding ontvangt dat bepaalde door Gebruiker geplaatste content of informatie inbreuk maakt op de rechten van derden, dergelijk content of informatie onmiddellijk te verwijderen dan wel het forum van de Gebruiker waarop deze content of informatie staat te blokkeren. xsBB is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker mocht lijden als gevolg van deze verwijderingshandelingen dan wel als gevolg van het blokkeren van de forum(s) van Gebruiker dan wel indien een dergelijke melding onjuist blijkt te zijn.


§ 8 Aansprakelijkheidsbeperkingen
(1) xsBB is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt, van welke aard dan ook. Met name is xsBB niet aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van (i) het niet bereikbaar zijn van de xsBB Website, een (individueel) forum of bepaalde Dienst; (ii) onderbrekingen of blokkeringen van toegang tot het internet; (iii) gebreken in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Gebruiker; (iv) handelingen van andere Gebruikers of internetgebruikers.
(2) Voor zover xsBB wel aansprakelijk zou zijn voor enige schade geleden door Gebruiker ondanks het bepaalde in artikel 8.1, aanvaardt zij deze verplichting uitsluitend voor zover dat uit dit artikel 8 blijkt.
(3) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is xsBB – met inachtneming van het hierna in artikel 8.4 bepaalde – niet aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van xsBB voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
(4) De Gebruiker die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor xsBB voortvloeiende schade.
(5) Gebruiker vrijwaart xsBB tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het gebruik van de xsBB Website, de fora of de Diensten dan wel door het niet nakomen door Gebruiker van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of onderhavige Algemene Voorwaarden.


§ 9 Ontbinding
(1) Partijen hebben te allen tijde het recht, een opzeggingstermijn van twee weken in acht nemend, de Overeenkomst op te zeggen.
(2) Indien op het betreffende forum langer dan 60 dagen geen bericht is geplaatst heeft xsBB het recht het forum zonder waarschuwing te verwijderen.
(3) Voor Gebruikers van betaalde Diensten van xsBB gelden de bij aanmelding weergegeven bijzondere voorwaarden met betrekking tot de beëindiging van de overeenkomst, wat inhoudt dat er geen teruggaaf van de betaling voor dat jaar zal worden gedaan..
(4) Indien de Gebruiker niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit een met xsBB gesloten Overeenkomst of uit de onderhavige Algemene Voorwaarden, dan is xsBB gerechtigd, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, hetzij de Diensten op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder hiertoe tot enige schadevergoeding gehouden te kunnen worden en onverminderd de aan xsBB overig toekomende rechten.
(5) xsBB is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Gebruiker:
(i) nagelaten heeft juiste (persoons) gegevens of wijzigingen door te geven of het aanmeldingsformulier niet volledig of niet naar waarheid heeft ingevuld;
(ii) in strijd handelt met artikel 5.5. (a) t/m (j);
(iii) in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag hiertoe is ingediend;
(iv) onder curatele of bewind is gesteld;
(6) Na beëindiging van de Overeenkomst worden binnen de wettelijke termijn alle persoonsgegevens van Gebruiker, die bij xsBB staan opgeslagen, verwijderd of, indien Gebruiker hierom binnen 1 kalendermaand na beëindiging heeft verzocht, op kosten van Gebruiker, aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld.


§ 10 Dataprotectie: Persoonsgegevens
Gebruiker geeft hierbij toestemming aan xsBB al zijn persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van xsBB, welke benodigd is voor administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is uitsluitend toegankelijk voor xsBB en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij de Gebruiker hiertoe voorafgaand toestemming heeft gegeven aan xsBB, of xsBB hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden of het Nederlandse recht kunnen de persoonsgegevens worden ingezien of worden verstrekt aan gerechtelijke instanties. xsBB en eventuele partners zijn gerechtigd de persoonsgegevens in anonieme vorm automatisch te verwerken en boodschappen hierop af te stemmen. De richtlijnen voor xsBB-dataprotectie en de Privacy-richtlijnen van xsBB zijn van toepassing.


§ 11 Overige bepalingen
(1) xsBB heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien zich omstandigheden voordoen die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhinderen. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan xsBB niet in staat is haar verplichtingen jegens de Gebruiker na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
(2) Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig of afdwingbaar mocht blijken, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden als geheel niet beïnvloeden. De bepaling in kwestie zal in voorkomend geval, na onderling overleg tussen partijen, worden vervangen door een bepaling van dezelfde strekking die wel rechtsgeldig danwel afdwingbaar is.


§ 12 Geschillen en toepasselijk recht
(1) Alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen tussen xsBB en Gebruiker worden afgehandeld (zonder tussenkomst van een rechter).
(2) Op elke Overeenkomst tussen xsBB en Gebruiker is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

XsBB Pro

 • Je forum op je eigen domeinnaam
 • Onbeperkt berichten plaatsen
 • Keuze uit diverse templates
 • Reclamevrij forum
lees verder

Hoe Werkt Het?

 • In 1 minuut registreren
 • Forum vormgeven en invullen
 • Berichten plaatsen
 • Een levendige community opbouwen
Lees meer

Helpdesk

 • Alle hulp binnen handbereik
 • Help ook anderen met hun vragen
 • Snelle response
 • Tips & Hulp bij phpBB3 gebruik
Lees meer

Xsbb.nl is onderdeel van Onlino B.V.